Zhrabovanie pravouhlých sedimentačných nádrží

Strojno-technologické zariadenia pre sedimentačné nádržePozdĺžne usadzovacie a dosadzovacie nádrže – strojno-technologické zariadenie firmy Nordic Water AB.

Zariadenia firmy Zickert (súčasť spoločnosti Nordic Water AB) sú inštalované do pravouhlých sedimentačných nádrží nových aj už existujúcich. Kompletný program Zickert zahŕňa zhrabovanie dna, stieranie hladiny, systém odťahu kalu a iné.

Výhody zariadení na zhrabovanie dna a stieranie hladiny sedimentačných nádrží sú nasledujúce:

  • málo pohyblivých častí,
  • nízke nároky na obsluhu,
  • spoľahlivosť,
  • neprerušovaná sedimentácia,
  • možnosť inštalácie do existujúcich nádrží.