Služby

SlužbyKonzultačné a poradenské služby

Naša spoločnosť ponúka možnosť overovania prevádzkových parametrov ČOV, zhodnotenie technického stavu existujúcich zariadení ako i celej prevádzky ČOV. Na základe analýz pripravíme návrh technológie čistenia odpadových vôd alebo intenzifikácie procesu čistenia odpadových vôd v existujúcich ČOV v súlade s požiadavkami zákazníka a platnou legislatívou.

V rámci svojich služieb špecialisti spoločnosti HYDROTECH pre svojich zákazníkov vypracujú expertné štúdie, technologické posudky a štúdie uskutočniteľnosti. 

Projekčné práce

HYDROTECH má dostatok špecialistov zo všetkých odborov projekčnej činnosti, ktoré sa týkajú čistenia odpadových vôd. V rámci svojich služieb vie zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch projektu.

Inžinierska činnosť

V rámci dodávky ČOV „na kľúč" HYDROTECH zabezpečuje komplexnú inžiniersku činnosť cez komplexné spracovanie projektovej dokumentácie a jej odsúhlasenie úradmi štátnej správy, autorský dozor v priebehu realizácie, až po vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a administratívne činnosti spojené s uvedením diela do prevádzky.

Monitoring, prevádzkové merania

Hlavne pre priemyselné odpadové vody so špecifickým zložením býva potrebné overiť možnosť čistenia s požadovanou účinnosťou. Pre tento účel skúsení technológovia HYDROTECH-u realizujú laboratórne alebo poloprevádzkové sledovania slúžiace na overenie navrhovanej technológie a účinnosti čistenia.

Servis

Servisné práce sú vykonávané vlastným servisným strediskom.